News  新訊

開課資訊

  •        英文繪本班  Level 1 : 週三班  2021年  1月20號 開課                                                                                                週六班  2021年  2月6號 開課                                                                                                  點擊瞭解課程內容                                                                       
  • 初階英文閱讀班  Level 2 :週三班  2021年 1月6號 開課                                                                                           週六班  2021年 1月9號 開課                                                                                           週日班  2021年 1月10號 開課                                                                                         點擊瞭解課程內容                                                                                        
  • 進階英文閱讀班  Level 3: 週五班  2021年 4月16號 開課                                                                                         週六班  2021年 4月10號 開課                                                                                         週日班  2021年 4月11號 開課                                                                                         點擊瞭解課程內容                                                                                                               
  • 初階成人英文  Level 4: 週六班  2021年 4月24號 開課                                                                                        週日班  2021年 4月25號 開課                                                                                         點擊瞭解課程內容                                                             
  • 進階英文班(高中)  Level 5  2021年 4月15號 開課                                                                                                      點擊瞭解課程內容                                                                                   
  • 成人英文讀書會  Level 5 : 2021年 2月6號 開課                                                                                                         點擊瞭解課程內容