News  新訊

開課資訊

 

●    英文繪本班  Level 1 : 週三班  2021年  11月24號 開課                            
  週六班  2021年  11月27號 開課 
  點擊瞭解課程內容 
   
●    初階英文閱讀班  Level 2 : 週二班  2022年 2月 8號 開課     (視訊課程)
  週三班  2022年 2月 9號 開課     (實體課程)       
  週六班  2022年 2月12號 開課    (實體課程)     
  週日班  2022年 2月13號 開課    (實體課程)     
  點擊瞭解課程內容       
   
●    進階英文閱讀班  Level 3:  週一班  2021年 11月8號 開課    (視訊課程)
  週五班  2021年 11月12號 開課    (實體課程)   
  週六班  2021年 11月06號 開課    (實體課程)            
  週日班  2021年 11月07號 開課    (實體課程)     
  點擊瞭解課程內容
   
●    階成人英文  Level 4:  週六班  2022年 2月12號 開課    (實體課程)   
   週日班  2022年 2月13號 開課    (實體課程)   
   點擊瞭解課程內容 
   
●    進階英文班(高中)  Level 5   週四班  2021年 12月23號 開課    (實體課程)    
   週五班  2021年 12月24號 開課    (視訊課程)    
   點擊瞭解課程內容
   
●    成人英文讀書會 (商務) Level 5 :   週二班  2021年 11月23號 開課    (視訊課程)    
   週六班  2021年 11月27號 開課    (實體課程)    
   點擊瞭解課程內容   
   
●  英語高階實力班 Level 5 :  週六  2021年 11月27號 開課    (視訊課程)   
 

 點擊瞭解課程內容