News  新訊

開課資訊

  •        英文繪本班  Level 1 : 週三班  2021年  5月5號 開課                                                                                                  週六班  2021年  5月8號 開課                                                                                                  點擊瞭解課程內容                                                                   
  • 初階英文閱讀班  Level 2 :週三班  2021年 5月19號 開課                                                                                         週六班  2021年 5月22號 開課                                                                                         週日班  2021年 5月23號 開課                                                                                         點擊瞭解課程內容                                                                                                                                                                                                      
  • 進階英文閱讀班  Level 3: 週五班  2021年 7月16號 開課                                                                                         週六班  2021年 7月10號 開課                                                                                         週日班  2021年 7月11號 開課                                                                                         點擊瞭解課程內容                                                                                                                                                                                                     
  • 初階成人英文  Level 4: 週六班  2021年 4月24號 開課                                                                                        週日班  2021年 4月25號 開課                                                                                         點擊瞭解課程內容                                                                                                    
  • 進階英文班(高中)  Level 5  2021年 7月8號 開課                                                                                                       點擊瞭解課程內容                                                                                                                                                                                                 
  • 成人英文讀書會 (商務) Level 5 : 2021年 5月22號 開課                                                                                                      點擊瞭解課程內容                                                 
  • 成人英文讀書會 (閱讀) Level 5 : 2021年 5月29號 開課                                                                                                     點擊瞭解課程內容